Regulamin: IT-life Cup 2016

Regulamin: IT-life Cup 2016

REGULAMIN IMPREZY
„IT-life Cup 2016” w Ełku

 1. IT-life Cup 2016 odbywa się na terenie galerii Brama Mazur w dniach 27-18 sierpnia 2016r.

2. IT-life Cup 2016 organizowany przez portal IT-life.pl przy współpracy z organizacją pozarządową Adelfia  jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504).

3. Uczestnikiem IT-life Cup 2016 jest każda osoba, która w dniu imprezy podpisała listę uczestników.

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed imprezą lub w chwili wejścia na teren imprezy.

5. Nieprzestrzeganie regulaminu lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego, powodujące zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego, lub innych uczestników oraz nieprzestrzeganie prawa będzie skutkować usunięciem z terenu imprezy w trybie natychmiastowym bez możliwości powrotu na teren jak i pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej.

6. Od momentu przyjazdu na teren imprezy do momentu jej zakończenia każdy z   uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

7. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przybyli goście i uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.

8. Wszyscy uczestnicy IT-life Cup 2016 zobowiązani są okazać przy wejściu ważny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

9. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni (w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również propagowania materiałów lub  symboli nawołujących do nienawiści na tle rasowym, religijnym, dyskryminujących dowolne grupy społeczne, o zabarwieniu erotycznym, a także  godzących w organy Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Służby porządkowe organizatora zastrzegają sobie możliwość przeszukania bagażu uczestnika imprezy oraz kontrolę osobistą za jego zgodą, jeśli zachodzi podejrzenie wnoszenia/posiadania zabronionych przedmiotów zarówno podczas wejścia jak i podczas całej imprezy.

11. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub posiadające zabronione substancje na terenie imprezy, a także zachowujące się agresywnie, lub w sposób zakłócający porządek publiczny, lub zachowujące się w sposób nieobyczajny zostaną usunięte z terenu wydarzenia bez prawa powrotu. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą wezwać policję lub powiadomić opiekunów prawnych.

12. W przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy, bądź też zakłócenia porządku i/lub złamania regulaminu – osoba stwierdzająca zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania przedstawicieli organizacji, służb porządkowych lub informacyjnych (helperów, ochronę lub służbę medyczną).

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.

14. Osoby biorące udział w turniejach i konkursach obowiązuje dodatkowy regulamin atrakcji .

15. Nieprzestrzeganie porządku na terenie imprezy (śmiecenie, itd.) grozi usunięciem z terenu imprezy.

16. We wszystkich przypadkach spornych bądź nieuwzględnionych w tym regulaminie decydujący głos mają główni organizatorzy konwentu.